Disclaimer - Stalen Deuren Online » Stalen Deuren Online
×

Disclaimer - Stalen Deuren Online

Je kan de algemene verkoopsvoorwaarden hier downloaden.

Het gebruik van onze website gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald worden in deze Disclaimer, onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, het Privacy & Cookiebeleid  en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan. Het geheel van deze teksten zijn onze voorwaarden.

Wie zijn wij?

Onze webshop www.stalendeurenonline.be is een initiatief van:

Laeremans Geert NV
Impulsstraat 17
2220 Heist op den Berg
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0440.351.789
Tel.:+32/15.25.75.00
E-mail: info@laeremansgeert.be

Aarzel absoluut niet ons te contacteren in geval van vragen of opmerkingen. Wij vragen je om steeds het ordernummer en/of andere relevante informatie bij de hand te houden zodat wij onmiddellijk ter zake kunnen antwoorden.

Gebruikers: Registratie, Gebruiksrecht en Einde.

Registratie.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van de website en de inhoud (kortweg: Gebruiksrecht). De werkelijke omvang van het Gebruiksrecht verschilt naargelang de hoedanigheid van de Gebruiker. Het Gebruiksrecht wordt toegekend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de Gebruiker geen recht om de website, de onderliggende databank en de inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen of in licentie te geven.

LET OP:
Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Je kan het Gebruikersprofiel niet overdragen aan derden zonder een uitdrukkelijke toestemming van Laeremans Geert NV. De Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij Laeremans Geert NV zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

LET OP:

Het is absoluut verboden de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel te schenden. De aanmatiging van naam (artikel 231 Strafwetboek), Valsheid in informatica (artikel 210bis §1 Strafwetboek), aanranding van de eer en goede naam (artikel 443 en 453bis Strafwetboek) en andere vormen van identiteitsfraude zijn strafrechtelijk sanctioneerbare misdrijven.

Einde Gebruiksrecht.

Het gebruiksrecht wordt toegekend voor een onbepaalde duur; behoudens afwijkingen ten gevolge van de onderlinge verhouding tussen de Gebruiker en Laeremans Geert NV. Zowel de Gebruiker als Laeremans Geert NV kunnen het Gebruiksrecht ten allen tijde beëindigen. De Gebruiker beëindigt zijn Gebruiksrecht door zijn gebruik stop te zetten. Dergelijke stopzetting brengt geen automatische verwijdering van het Gebruikersprofiel met zich mee.
Indien de Gebruiker zijn Gebruikersprofiel wenst te verwijderen moet zijn recht uitoefenen door middel van een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Laeremans Geert NV, per post of per e-mail aan info@laeremansgeert.be.

Laeremans Geert NV behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met de gebruikersvoorwaarden en hem gekende verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Laeremans Geert NV behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Bijgevolg beschikt Laeremans Geert NV over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van (bepaalde functionaliteiten van) het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een Gebruikersprofiel.

Onze website

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan, wij nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak.

We hebben het recht om de toegang tot onze website ten allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Inhoud op onze website

De inhoud op onze website wordt grotendeels door ons bepaald. Wij besteden de grootste zorg aan de informatie op de website. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel als mogelijk te houden, zelfs al wordt de informatie aangeleverd door derde partijen. We kunnen onze website en haar inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering van de informatie.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk zijn en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer systeem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker.

 

Wat wij van jou als Gebruiker verwachten:

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid met betrekking tot de manier waarop wij onze website aanbieden. Dit betekent dat je ten allen tijde moet onthouden van handelingen die een schadelijke impact op de goede werking en veiligheid van de website en het gebruik ervan tot gevolg hebben. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of gebruikt worden om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg aangeraden om onze website niet te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaakt aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij Laeremans Geert NV vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

 

Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.
Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Laeremans Geert NV en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

Algemene bepalingen omtrent onze voorwaarden.

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten ten allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Indien wij daarenboven een schending van onze voorwaarden door de Gebruiker vaststellen, hebben wij het recht om alle mogelijke maatregelen ter sanctionering en remediëring te nemen. Zo kunnen we jouw inhoud steeds geheel of gedeeltelijk verwijderen of aanpassen, en jou de toegang tot de website en Gebruikersprofiel ontnemen. Wij kunnen dit zonder meer en onaangekondigd doen. Dergelijke maatregelen kunnen nooit tot onze aansprakelijkheid leiden, noch tot enige vorm van schadevergoeding.

Onze voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Stalendeurenonline.be (Laeremans  Geert NV), of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar Laeremans Geert NV haar maatschappelijke zetel heeft.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.
De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Voor consumentengeschillen kan je je wenden tot http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Help onze website verbeteren!

Het mag duidelijk zijn, onze website is volledig gericht op gebruiksvriendelijkheid. We stellen iedere hulp ter verbetering van onze website zeker op prijs en vragen je zelfs uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen. Wij verwachten jouw inbreng op info@stalendeurenonline.be  of info@laeremansgeert.be